βιβλία-μονογραφίες

Δερμιτζάκη, Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν. Ανάπτυξη της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1853-7