επικοινωνία

Φωτεινή Μπονώτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη

fbonoti@uth.gr // 24210 74735