έρευνα

Ερευνητική δραστηριότητα

Εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία
Ανάπτυξη κι εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στο χώρο του σχολείου
Μελέτες ανίχνευσης αναπτυξιακών χαρακτηριστικών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας