επιστημονικά άρθρα

Belitsi, V., Tsiampalis, T., Kalantzi, V., Androutsos, O., Bonoti, F., Panagiotakos, D. B., & Kosti, R. I. (2023). Test-retest repeatability; Integrated assessment of adherence to treatment questionnaire for cardiometabolic diseases. Journal of Atherosclerosis Prevention and Treatment, 14(1), 11-22. https://doi.org/10.53590/japt.02.1043

Belitsi, V., Tsiampalis, T., Kouvari, M., Kalantzi, V., Androutsos, O., Bonoti, F., Panagiotakos, D. B., & Kosti, R. I. (2023). Exploring patient beliefs and medication adherence in the Mediterranean context: A cross-sectional study in patients with cardiovascular diseases and cardiometabolic disorders in Greece—The IACT-Study. Life, 13(9), 1880. https://doi.org/10.3390/life13091880

Christidou, V., Bonoti, F., & Hatzinikita, V. (2023). Editorial: Visual images in science education. Frontiers in Education, 8:1181754. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1181754

Evangelou, I., Vamvakari, K., Kalafati, I. P., Kipouros, M., Kasti N. A., Kosti, R. I., Bonoti, F., & Androutsos, O. (2023). Depression and anxiety mediate the associations between nutritional status, functional capacity, and quality of life in patients with cancer. Nutrition and Cancer, 75(9), 1783-1794. https://doi.org/10.1080/01635581.2023.2237688

Kalantzi, V., Kalafati, I. P., Belitsi, V., Tsiampalis, T., Koutsonasios, I., Androutsos, O., Bonoti, F., Panagiotakos, D. B., & Kosti, R. I. (2023). Cardiometabolic patient-related factors influencing the adherence to lifestyle changes and overall treatment: A review of the recent literature. Life, 13(5), 1153. https://doi.org/10.3390/life13051153

Lester, J., O’Reilly, M., Muntigl, P., Smoliak, O., & Tseliou, E. (2023). Soliciting children’s views on other-perspectives in child mental health assessments. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 28(2), 554-566. https://doi.org/10.1177/13591045221092887

Tsiampalis, T., Kouvari, N., Belitsi, V., Kalantzi, V., Androutsos, O., Bonoti, F., Panagiotakos, D., & Kosti, R. I. (2023). Physicians’ words, patients’ response: The role of health care counselling in enhancing beneficial lifestyle modifications for patients with cardiometabolic dDisorders. The IACT cross-sectional study. Healthcare 11(22), 2982. https://doi.org/10.3390/healthcare11222982

Bonoti, F., Christidou, V., & Papadopoulou, P. (2022). Children’s conceptions of coronavirus. Public Understanding of Science, 31(1), 35-52. https://doi.org/10.1177/09636625211049643

Christidou, V., Bonoti, F., Papadopoulou, P., Hatzinikita, V., & Doumpala, P. (2022) Children’s views of SARS-CoV-2 and COVID-19 preventive practices: Comparing verbal and visual empirical evidence. Frontiers in Education, 7:917442. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.917442

Kokkini, V., Tseliou, E., Abakoumkin, G., & Bozatzis, N. (2022). “Immersed in World of Warcract (WoW)”: A discursive study of identity management talk about excessive online gaming. Journal of Language and Social Psychology, 41(5), 590-612. https://doi.org/10.1177/0261927X211067820

Nanouri, K., Tseliou, E., Abakoumkin, G., & Bozatzis, N. (2022). “Who decided this?”: Negotiating epistemic and deontic authority in systemic family therapy training. Discourse Studies, 24(1), 94-114. https://doi.org/10.1177/14614456211037450

Smoliak, O., LaMarre, A., Rice, C., Tseliou, E., LeCouteur, A., Myers, M., Vesely, L. Briscoe, C., Addison, M., Velikonja, L., & (2022). Denials of responsibility in couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 48(2), 427-446. https://doi.org/10.1080/15332691.2021.1967248

Smoliak, O., Rice, C., Knudson-Martin, C., Briscoe, C., LeCouteur, A., LaMarre, A., Tseliou, E., Addison, M., Myers, M., Velikonja, L., & Vesely, L. (2022). Denials of responsibility in couple therapy. Journal of Couple and Relationship Therapy, 21(4), 344-365. https://doi.org/10.1080/15332691.2021.1967248

Smoliak, O., Rice, C., LaMarre, A., Tseliou, E., LeCouteur, A., & Davies, A. (2022). Gendering of care and care inequalities in couple therapy. Family Process, 61(4), 1386-1402. https://doi.org/10.1111/famp.12804

Tseliou, E., & Benozzo, A. (2022). Inviting the spectral in photos: A poststructuralist engagement with visual data in qualitative inquiry. Qualitative Inquiry, 28(8-9), 906-916. https://doi.org/10.1177/10778004221093419

Abakoumkin, G., & Green J. D. (2021). Editorial: Current issues in nostalgia research. Frontiers in Psychology, 12:713534. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.713534

Christidou, V., Bonoti, F., & Hatzinikita, V. (2021). Drawing a scientist: Using the Emo-DAST to explore emotional aspects of children’s images of scientists. Research in Science & Technological Education, 41(4), 1287-1308. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1998770

Christidou, V., Papadopoulou, P., & Bonoti, F. (2021) Greek children’s views of COVID-19 preventive practices. Mediterranean Journal of Education, 1(2), 1-7. https://doi.org/10.26220/mje.3664

Dermitzaki, I., & Kallia, E. (2021). The role of parents and teachers in fostering children’s self-regulated learning skills. In D. Moraitou & P. Metallidou (Eds.), Trends and prospects in metacognition research across the life span: A tribute to Anastasia Efklides (pp. 185-207). Springer.

Givropoulou, D., & Tseliou, E. (2021). Developing reflexivity through group processes in psychotherapy training: An interpretative phenomenological analysis of systemic family therapy trainees’ experiences. Family Process, 60(2), 346-360. https://doi.org/10.1111/famp.12600

Han, Q., Zheng, B., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Reitsema, A. M., van Breen, J. A., Abakoumkin, G., Abdul Khaiyom, J. H., Ahmedi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C., Balliet, D., Basel, S., Berisha Kida, E., … Tseliou, E., … Leander, N. P. (2021). Associations of risk perception of COVID-19 with emotion and mental health during the pandemic. Journal of Affective Disorders, 284, 247-255. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.049

Jin, S., Balliet, D., Romano, A., Spadaro, G., Van Lissa, C. J., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Abakoumkin, G., Abdul Khaiyom, J. H., Ahemdi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Kurapov, A., Atta, M., Bagci, S. C., Basel, S., … Tseliou, E., … Leander, N. P. (2021). Intergenerational conflicts of interest and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic. Personality and Individual Differences, 171, 110535. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110535

Nisa, C. F., Bélanger, J. J., Faller, D. G., Buttrick, N. R., Mierau, J. O., Austin, M., Schumpe, B. M., Sasin, E. M., Agostini, M., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Abakoumkin, G., Abdul Khaiyom, J. H., Ahmedi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C, … Tseliou, E., … Leander, N. P. (2021). Lives versus livelihoods? Perceived economic risk has a stronger association with support for COVID-19 preventive measures than perceived health risk. Scientific Reports, 11:9669. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88314-4

Romano, A., Spadaro, G., Balliet, D., Joireman, J., Van Lissa, C. J., Jin, S., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Abakoumkin, G., Abdul Khaiyom, J. H., Ahemdi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C., Basel, S., … Tseliou, E., … Leander, N. P. (2021). Cooperation and trust across societies during the COVID-19 pandemic. Journal of Cross-Cultural Psychology, 52(7), 622-642. https://doi.org/10.1177/0022022120988913

Stroebe, W., vanDellen, M. R., Abakoumkin, G., Lemay, E. P., Jr., Schiavone, W. M., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Reitsema, A. M., Abdul Khaiyom, J. H., Ahmedi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C., Basel, S., Berisha Kida, E., … Tseliou, E., … Leander, N. P. (2021). Politicization of COVID-19 health-protective behaviors in the United States: Longitudinal and cross-national evidence. PLoS ONE 16(10):e0256740. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256740

Tseliou,E., Burck, Ch., Forbat, L., & Strong, T. (2021). The discursive performance of change process in systemic and constructionist therapies: A systematic and qualitative meta-synthesis review of in-session therapy discourse. Family Process, 60(1), 42-63. https://doi.org/10.1111/famp.12560
Video podcast available here: https://www.youtube.com/watch?v=5twzTJKlpzk

Tseliou, E., Burck, Ch., Forbat, L., Strong, T., & O’Reilly, M. (2021). How is systemic and constructionist change process narrated in retrospective accounts of therapy? A systematic meta-synthesis review. Family Process, 60(1), 64-83. https://doi.org/10.1111/famp.12562

Abakoumkin, G., Wildschut, T., & Sedikides, C, (2020). Nostalgia proneness and the collective self. Frontiers in Psychology, 11:570621. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570621

Βλάχος, Φ., & Μπονώτη, Φ. (2020). Προτίμηση χεριού και γνωστικές ικανότητες. Επιστημονική Επετηρίδα  του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, 13, 1-23.

Δερμιτζάκη, Ε.,& Παπακοσμά, Ν. (2020). Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης μαθητών δημοτικού: Η χρήση τους και οι σχέσεις τους με κίνητρα και συναισθήματα των μαθητών (σελ. 56-93). Τόμος 13, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. https://ejournals.lib.auth.gr/psyannals

Pages