βιβλία - μονογραφίες

Δερμιτζάκη, Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν. Ανάπτυξη της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1853-7. (Περιεχόμενα)

Dragonas, Th., Gergen, K., McNamee, S., &Tseliou, E. (Eds.). (2015). Education as Social Construction: Contributions in theory, research and practice. Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute Worldshare Books Publications. Retrieved from: http://www.taosinstitute.net/education-as-social-construction